A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Negyedszázados találkozójukat tartották a Sulyok István Református Főiskola 1995-ben végzett hallgatói
MÁÉRT - 2020. október 5., hétfő 14:17

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (IPt 2,9). Ennek az igének a szellemében tartottak kettős jubileumot október 3-án, Nagyváradon: harminc évvel ezelőtt, 1990-ben alakult meg a Sulyok István Református Főiskola, és 1995-ben, ezelőtt 25 esztendővel bocsátotta ki első vallástanárszakon végzett évfolyamát.
Harminc esztendővel ezelőtt eljött az ideje annak, hogy visszatérjünk Krisztushoz, és megszívleljük az ő tanítását – fogalmazott Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke azon az istentiszteleten, amelyen 25 éves találkozójukat ünnepelték a Sulyok István Református Főiskola 1995-ben végzett hallgatói.
Az 1989-es fordulat után a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új vezetősége, élén Tőkés László püspökkel hamar felismerte: megújuló, bővülő intézményrendszere számára szükség volt egy új értelmiségi réteg kinevelésére is. Egyebek mellett emiatt is alakult meg 1990-ben a kerületalapító püspök, néhai Sulyok István nevét viselő református főiskola, mely mindenekelőtt a vallástanár- és szociálismunkás-képzésre helyezte a hangsúlyt. Az első tanév egyszerre két helyszínen, Nagyváradon és Zilahon indult, hogy aztán öt esztendő múlva az első 118 végzős hallgató megszerezze a vallástanári oklevelet.
Azóta eltelt immár negyed évszázad, s az egykori hallgatók közel fele nemcsak a viszontlátás reményével, hanem hálaadás végett is megjelent szombaton a nagyvárad-újvárosi református templomban, ahol most is Tőkés László hirdetett igét, akárcsak a kibocsátó istentiszteleten, 25 évvel ezelőtt. Ezúttal az újszövetséget idézte: „Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozák. Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket” (Mk 10,13-16). Ennek nyomán előbb felidézte azokat a kihívásokat, amelyekkel az egyház szembesült a kommunista-ateista diktatúra bukása után, kiemelve az elsorvasztott hitoktatás felélesztésének nemes feladatát. Vissza Krisztushoz! – volt akkor a jelszó, s ez ma is aktuális, látva a világban és Európában zajló folyamatokat. Az ifjúság evangelizációja – a reményiki templom és iskola összefüggésében – legalább olyan fontosságú, mint az oktatása és nevelése. Krisztus egyházának tagjai – a szülők éppúgy, mint a hitoktatók vagy bárki más – az üdvös és helyes útra úgy terelhetik a felnövekvő nemzedékeket, ha a keresztény nevelés útján járva mutatnak fel tartós eredményeket.
A KREK előző püspöke prédikációjában kiemelte: a bevezetőben említett kettős jubileum mellett ne felejtsük el a harmadikat sem, tudniillik azt, hogy a Sulyok István Református Főiskola három évtizeddel ezelőtti megalapítása nemcsak a magyar nyelvű felsőoktatást élesztette újjá Nagyváradon, hanem megteremtett a hátteret a 20 évvel ezelőtti eseményhez: a Partiumi Keresztény Egyetem megalakulásához.
A hálaadás rendjén Tőkés László emlékeztetett: egyház- és nemzettörténeti szempontból is sorsfordító események zajlottak, ilyen időknek lehetett tanúja az elmúlt három évtizedben Nagyvárad, a Partium, Erdély népe. Lezárult egy kártékony és sötét időszak, a Krisztustól elszakított gyermekek visszatértek Őhozzá, akiben mindannyian testvérek vagyunk. Szólt a szerencsés nemzedéki váltásról is a szolgálat útján, amely azonban mindmáig küzdelmes szolgálat, hiszen napjainkban is a balliberális, globalista, istentelen erők arra törekednek, hogy a Mindenhatónak és a keresztény erkölcsnek hátat fordító össztársadalom alakuljon ki – figyelmeztetett a püspök. Ezért ébereknek kell lennünk, élet- és hitvédő harcunkat a gonosz ellen folytatnunk kell. Mint ahogyan a gyermekek, mi is legyünk fogékonyak és nyitottak Krisztus tanításai iránt – tanácsolta az igehirdető.
A lelkipásztori áldást követően a szervezők nevében Ardai Erika üdvözölte a megjelenteket, megköszönve Orosz Otília Valériának és Patócs Csillának a háttérmunkájukat. Az oktatók részéről Mărunţelu Ágnes zenetanár és Tolnay István nyelvtanár mondott emlékező köszöntőt. Egyéni beszámolókkal, énektanulással, fényképezkedéssel, valamint a 25 évvel ezelőtti kibocsátó istentiszteletről készült film szemelvényes levetítésével folytatódott az ünnepi együttlét.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA