A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Belépés

Felhasználónév:


Jelszó:

Az MTVA KMS szabályzata

A KMS célja

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (a továbbiakban: KMS) működtetésének célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott köre a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozza.

A KMS olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek révén a 4. pontban meghatározott, a székhelye szerinti állam joga alapján hivatalosan bejegyzett és érvényesen működő, magyar vonatkozású politikai és társadalmi szervezetek, egyházak, civil szervezetek, valamint intézmények, közleményeiket, állásfoglalásaikat, a nyilvánosságnak szánt információikat szó szerinti formában juttathatják el a sajtószolgálat felhasználóihoz.

Az MTVA a KMS-beadók nyilvánosságnak szánt, a KMS számára eljuttatott sajtóközleményeit, nyilatkozatait és egyéb szöveges anyagait az MTVA technikai eszközein és információs hálózatán változtatás nélkül térítésmentes közzéteszi.

A KMS használatának feltételei:

1. A KMS csak az MTVA-nál érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók (a továbbiakban: KMS-beadók) közleményeit teszi közzé. A regisztráció egyik feltétele az illető szerv, szervezet azonosíthatósága, amelyhez a hivatalos nyilvántartásba vételükről szóló határozat, valamint a törvényes képviselő képviseleti jogának igazolására szolgáló irat, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében bírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, vagy jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásminta szükséges eredetiben, illetve hiteles másolatban.
2. KMS-beadók csak az MTVA-nál érvényes regisztrációval rendelkező szervezetek lehetnek. A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza; a jelszó visszavonásáig érvényes. A KMS-beadói jogosultság át nem ruházható.
3. Az MTVA a KMS-beadók közleményeit az 1. számú mellékletben meghatározott keret szerint továbbítja.

A KMS működése

4. A magyar állam által nyilvántartott Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) tagszervezetei és a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezetei, ezen felül a Nemzeti Jelentőségű Intézmények köréből a külhoni illetőségű intézmények, a határon túli magyar egyházi szervezetek, valamint a külhoni magyarság hivatalosan bejegyzett civil szervezetei - azaz a KMS-beadók - a KMS-en keresztül teszik közzé állásfoglalásaikat, közérdekű tájékoztatóikat.
5. A KMS-beadók a közleményeiket az MTVA http://kms.mtva.hu honlapján található elektronikus sablonfelületen keresztül küldik meg az MTVA-nak. A KMS-szolgálat a hét minden napján igénybe vehető.
6. A kiadott KMS-közlemények eljutnak a mindenki számára ingyenesen elérhető weboldalra. A honlapon elérhető adatbázisban valamennyi közlemény ingyenesen kereshető.
7. A KMS-beadók törvényes képviseletre jogosult vezetője, illetve testülete határozza meg az illető szervezet nevében beadásra jogosultak (belső csoportok, helyi szervezetek stb.) körét. A KMS-beadó ezt a listát tetszése szerint változtathatja, s a módosításokról írásban tájékoztatja az MTVA-t. Az MTVA csak akkor végezheti el a regisztrációt, ha a törvényes képviseletre jogosultak által képviselt szervezetek tevékenységüket és profiljukat tekintve is igazolhatóan nonprofit jellegűek.

Fenntartások és kizárások

8. A KMS-beadó jogosult kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kms.mtva.hu oldalon publikált KMS közleményt bármely média szabadon és korlátozásmentesen felhasználhassa.
9. A KMS-beadó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az MTVA a Külhoni Magyar Sajtószolgálaton kiadott KMS közleményt a honlapján található adatbázisban korlátlan ideig tárolja, és az adatbázist bármely harmadik félnek rendelkezésére bocsássa.
10. Az MTVA fenntartja magának a jogot arra, hogy a közérdekű KMS-közleményeket a kiadást követően szerkesztett formában feldolgozza. A KMS-beadó ezért kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa beadott közleményt az MTVA a feldolgozott anyagot a szerkesztett formában megjelentesse.
11. A KMS -ben kiadott közleményeket sem az MTVA szerkesztői nem szerkesztik, azon semmilyen tartalmi változtatást nem hajtanak végre, helyesírási hibákat sem javítanak.
12. A jelen szabályzat elfogadásával a KMS-beadó szavatolja, hogy a KMS-be beadott közlemény szerzői jogai a KMS-beadót illetik, vagy a KMS-beadó rendelkezik a jogtulajdonos engedélyével a Külhoni Magyar Sajtószolgálatban történő felhasználáshoz.
13. A kiadásra szánt, magyar nyelven megfogalmazott közlemény
1. nem vonatkozhat magánszemélyre,
2. nem lehet alkotmányellenes, jogsértő, közízlést vagy közerkölcsöt sértő,
3. nem sértheti az MTVA és a közmédia jó hírét és üzleti érdekeit, nem irányulhat az MTVA vagy a közmédia, vagy annak munkavállalója ellen,
4. nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével, s e tekintetben különös védettséget élveznek a közszereplőnek nem minősülő személyek,
5. nem tartalmazhat faji, nemi, vallási, illetve etnikai megkülönböztetést kifejező, sértő vagy gyűlölet keltésére alkalmas tartalmat,
6. nem tartalmazhat trágár kifejezéseket,
7. nem tartalmazhat kereskedelmi közleményt, üzleti szolgáltatást kínáló szöveget,
8. nem tartalmazhat nyilvánvaló valótlanságot,
9. nem mozgósíthat tüntetésre, bojkottra, nem szerepelhet benne a tervezett tüntetés, bojkott, helyszíne, időpontja.

Az MTVA nem köteles a közleményt kiadni, ha a közlemény az e pontban említett követelményeknek, a szabályzatban foglalt feltételeknek, vagy bármilyen jogszabálynak nem felel meg.
14. Az MTVA nem vonható felelősségre a KMS felhasználásából fakadó esetleges közvetlen vagy közvetett károkért, a KMS-beadónak mentesítenie kell az MTVA-t az olyan veszteségek vagy károk miatt, amelyek a közleményben lévő tévedés, hiányosság, pontatlanság vagy jogsértés következtében az MTVA-t érik.
15. A KMS-be beadott anyag tartalmáért a KMS–beadó teljes felelősséget vállal. A KMS-beadó mentesíti az MTVA-t az olyan veszteségek vagy károk alól, amelyek a közleményben lévő tévedés, hiányosság, pontatlanság vagy jogsértés következtében az MTVA-t érik. A KMS-beadó jogosult kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott közleményével kapcsolatban az MTVA-t fenyegető anyagi-, jogi- és erkölcsi felelősség következményeinek elhárítása érdekében haladéktalanul megad minden szükséges segítséget az MTVA részére.
16. Az MTVA jogosult a KMS-beadói jogosultság azonnali hatályú megszüntetésére és a KMS-beadó a KMS-ből maximum 6 hónap időtartamra történő kizárására, ha a KMS-beadó jogosult a Külhoni Magyar Sajtószolgálat szabályzatát rendszeresen, visszatérően megszegi és/vagy a működési szabályzatba ütköző közleményt jelentet meg.
17. Mind a KMS-beadó, mind az MTVA indokolás nélkül, egyoldalú címzett írásbeli jognyilatkozattal, 15 (tizenöt) napos idővel megszüntetheti a jelen szabályzat által meghatározott támogatási együttműködést.
18. A KMS-re irányadó jog Magyarország joga, és a magyar jogszabályoknak megfelelően kell értelmezni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.), a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, valamint az egyéb vonatkozó, hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A közlemények formai követelményei

19. Az Mttv. 32. §. (7) bekezdésével összhangban a közérdekű közlemények hossza nem haladhatja meg az 6000 leütést. Az ennél hosszabb közleményeket az MTVA nem publikálja. A KMS-beadó tudomásul veszi, hogy egy közlemény terjedelme legfeljebb 6000 leütés (szóközökkel együtt számolt karakter) lehet, amely nem tartalmazza a KMS végén kötelezően elhelyezett szerzői jogi és felelősségi klauzulát. Jogosultanként a napi maximálisan beadható közleményszám 3 db. A KMS-beadó tudomásul veszi, hogy amennyiben közleményéhez képet, fotót is csatol, úgy az(ok) csatolásával és elküldésével térítésmentesen kizárólagos felhasználási engedélyt ad az MTVA részére, az ebből eredő vagyoni jogait az MTVA-ra ruházza át. A felhasználás joga magában foglalja a mű többszörözését, terjesztését, archiválását, számítógépen vagy elektronikus adathordozón történő tárolását, a nyilvánossághoz való bármilyen módon, korlátlan számban történő közvetítését, beleértve azt is, ha a művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg, valamint a mű átdolgozását és kiállítását, továbbá a felhasználási jog harmadik személyek részére történő átadását.
20. Amennyiben nem a megadott elektronikus felületen adják be, a közlemény csak akkor fogadható be, ha a feladó pontosan azonosítható, és a beadásra jogszerű felhatalmazással rendelkezik.
21. Az MTVA fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot bármikor módosítsa és a módosított szabályzat a http://kms.mtva.hu internetes oldalon való közzététellel válik hatályossá.