A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Igehirdetés, előadás, könyvbemutató a kővárvidéki Domokoson
MÁÉRT - 2023. október 7., szombat 11:12

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legészakibb egyházmegyéjében, a Nagybányai Református Egyházmegyében 2023. október 3-án tartották meg a soros lelkészértekezletet, aminek a Magyarlápos melletti település, Domokos egyházközsége volt a házigazdája. Székely Zsolt lelkészértekezleti elnök Tőkés Lászlót, a KREK volt püspökét hívta meg az értekezletet megelőző istentiszteleten való szolgálatra, felkérve, hogy az igehirdetés után tartson előadást is a jelenlévőknek.
Tőkés László válaszlevelében – elfogadva és köszönve a szíves meghívást – megemlítette, hogy „aktív püspöki szolgálatom idején is mindig öröm volt a Nagybányai Református Egyházmegyébe látogatnom, ugyanezzel az érzéssel készülök Domokosra menni”.
Az igehirdetést követően a püspök Egyházi sajtónk 1989 előtti állapota címmel tartott egy visszatekintő előadást, amiben gyakorlatilag rövid összegző leírását adta annak a helyzetnek, amiről az elmúlt időkben két Tőkés-kötet is megjelent. Ezek a néhai Tőkés István A romániai református egyház élete 1944–1989 című, 1990-ben Budapesten, a Magyarságkutató Intézet kiadásában, Benda Kálmán bevezetőjével és Hegedűs Lóránt püspök ajánlásával megjelent műve, valamint Tőkés László Kiútkeresés a hazugság világából. A romániai magyar református egyház helyzete a kommunista diktatúrában. Beszámoló. Ajánlások című könyve, ami Zalatnay István előszavával és Hermán M. János jegyzeteivel jelent meg 2020-ban a nagyváradi Partium Kiadónál. Míg édesapja kötetéből az állami megszorításokra, a kommunista cenzúra működésére, az egyházi kiadványok, nyomtatványok, periodikák sanyarú helyzetére hozott fel eklatáns példákat, addig saját korábbi dolgozatainak sorsával – hiszen ezek meg sem jelenhettek 1989 előtt – az akkori egyházi vezetés megalkuvó, gyáva viszonyulását illusztrálta. Megállapítva végül, hogy a gúzsba kötöttség állapotából mái napig nem sikerült teljesen kibontakoznia az egyháznak; ma már „nem a diktatórikus kényszer uralkodik, hanem az anyagi érdek; nem a megfélemlítettség, hanem a megvásárolhatóság”.
Az egyházi sajtó, valamint a tollforgató egyházi emberek szerepét és feladatát is érintette Tőkés László a továbbiakban, amikor sor került Varga Károly A szó elszáll, az írás megmarad – Verba volant, scripta manent című kötetének bemutatására. A nyugalmazott koltói lelkipásztor, nagybányai esperes az évek során különböző lapokban (Krónika, Bányavidéki Új Szó, Harangszó, Erdélyi Napló) megjelent cikkeit, illetve egyes prédikációit, laudációit és más műfajú írásait gyűjtötte egybe e harmadfélszáz oldalas könyvbe, amit most adott ki a Multiradix Nagybányán. A szerzőt és a kötetet méltató püspök Tollal a közjó szolgálatában címmel egyszerre nyújtotta keresztmetszetét Varga Károly egyházi és közéleti tevékenységének és szerepvállalásának, valamint foglalatát annak, hogy a földi valóság helyes percepciója és az isteni ihlettel való sáfárkodás miként párosul tanulságokat, értékeket, tudást teremtve. Mindezt úgy, hogy közben nemzetmegtartó szolgálattá nemesedik maga az írás is, nemcsak a lelkek pasztorálása.

 

2 csatolt kép
Domokoskönyv
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA